RCAT Course RCAT Course
Global searching is not enabled.
Skip to main content

เกี่ยวกับเรา

<< Site Map

     อ้างอิงตามประกาศประกาศแพทยสภา ที่ 98/2564 เรื่อง แนวทางการให้ยาสงบประสาท (Sedative Drug) ของแพทย์ในการทำหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวย ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์และผู้ช่วยแพทย์เกี่ยวกับการสงบประสาทและการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยนั้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสงบประสาทและการดูแลผู้ป่วย แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี ในรูปแบบ e-learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง สะดวกต่อการใช้งาน และการอบรมภาคปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันและ ภาคส่วนต่าง ๆ ข้าพเจ้า ศ.นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม ในฐานะประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำและผู้พัฒนา website ในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

จัดทำโดย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยในในพระบรมราชูปถัมภ์ออกแบบ

ดร.พญ. วรรธนันทน์ มะกรสาร

จัดทำ website 

นาย พงษ์พันธ์ หิรัญตีรพล

นาย ประพันธ์ เปรมสวัสดิ์

นางสาว ฟ้าใส ผลผลาหาญ

Web Administrator

คุณ อนุชิต อุ่นจิต

IT audit

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

 • รศ.พญ. สุวิมล ต่างวิวัฒน์

 • รศ.นพ. ประเสริฐ สวัสดิวิภาชัย

 • ดร.พญ. วรรธนันทน์ มะกรสาร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

 • รศ.พญ. เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ

 • รศ.พญ. อรลักษณ์ รอดอนันต์

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ผศ.พญ. วรินี เล็กประเสริฐ

 • ผศ.นพ. นรุตม์ เรือนอนุกูล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 • ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ผศ.นพ. เศรษฐพงศ์ บุญศรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • อ. นพ. นรินทร์ พลายละหาร

บรรณาธิการ

 1. ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์    คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายนามผู้นิพนธ์
(จัดเรียงตามลำดับบทเรียน)

บทนำ                            

 • ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาสงบประสาทและทำหัตถการ

 • ผศ.นพ. เศรษฐพงศ์ บุญศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจประเมิน และการจัดการทางเดินหายใจ

 • รศ.นพ. ประเสริฐ สวัสดิวิภาชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาสงบประสาท

 • รศ.พญ. เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยากลุ่ม Non-Sedative

 • ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมพร้อมใช้สำหรับการให้ยาสงบประสาท เพื่อทำหัตถการ

 • ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเฝ้าระวังในระหว่างการสงบประสาท

 • ผศ.นพ. นรุตม์ เรือนอนุกูล คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลแทรกซ้อนจากการให้ยาสงบประสาท

 • รศ.พญ. อรลักษณ์ รอดอนันต์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดูแลที่ห้องพักฟื้นหลังการให้ยาระงับความรู้สึก และเกณฑ์กำหนดในการให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

 • อ. นพ. นรินทร์ พลายละหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารสำหรับการให้ยาสงบประสาทเพื่อทำหัตถการ

 • ผศ.นพ. เศรษฐพงศ์ บุญศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบทดสอบ

(practicing scenario)

รายนามผู้นิพนธ์ (จัดเรียงตามลำดับบทเรียน)

 • ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (practicing scenario 1,2)

 • อ. นพ. นรินทร์ พลายละหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (practicing scenario 3)

 • รศ.นพ. ประเสริฐ สวัสดิวิภาชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (practicing scenario 4)

 • ผศ.นพ. เศรษฐพงศ์ บุญศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (practicing scenario 5)

จัดทำสื่อวิดีทัศน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์

 • นางสาว หนูพิศ คำหม่อง

 • นาย อุดมศักดิ์ ธรรมโชติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ผศ.นพ. เศรษฐพงศ์ บุญศรี

 • นาย วสันต์ แสงปินตา

Affiliations

 • คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai resuscitation council : TRC)  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย (Thai Society of Regional Anesthesia: Thai SRA)

 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Last modified: Friday, 25 November 2022, 5:42 PM